Obsługa serwisowa klienta

W celu dokonania kompleksowej obsługi serwisowej, kompetentni pracownicy serwisu pomogą Państwu rozwiązać wszelkie kwestie techniczne. Chętnie pomożemy w zakresie wyboru właściwych części zamiennych lub części eksploatacyjnych. Udzielimy porady i zapewnimy fachowe doradztwo.

Ze względu na prowadzoną przez nas politykę jakości, zgodną z międzynarodowymi normami ISO 9001 oraz 13485, badanie poziomu zadowolenia klienta jest jednym z kluczowych celów naszej organizacji. Będziemy wdzięczni za wyrażenie swojej opinii o naszym przedsiębiorstwie oraz o naszych produktach.

GAWEŁ BURZYŃSKI

Specjalista ds. produkcji i serwisugawel.burzynski@tribo.com.pl
+48 603 709 105
52 38 12 378 (wew. 27)
52 32 03 451

STANISŁAW KRYGER

Specjalista ds. jakościstanislaw.kryger@tribo.com.pl
+48 695 396 541

Pobierz

Zgłoszenie wad ukrytych produktów lub niezgodności produktu z przedmiotem zamówienia

W razie wystąpienia jakichkolwiek wad ukrytych zakupionych poprzez Państwa produktów w naszej firmie lub ich niezgodności z treścią oferty lub zawartej umowy, prosimy o kontakt w celu spełnienia Państwa oczekiwań. Posiadamy sieć serwisową na terenie całej Polski. W umówionym terminie zgłosi się do Państwa wykwalifikowany i przeszkolony Serwisant. Prosimy również o zapoznanie się z Warunkami Gwarancji. Proszę mieć na uwadze, że nieuzasadnione wzywanie serwisu, w szczególności do wad wynikłych ewidentnie z winy użytkownika lub postępowania z wyrobem niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem, a także do wykonywania czynności pozostających w gestii użytkownika, może spowodować obowiązek partycypacji w kosztach przyjazdu serwisu.

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmujemy jedynie w wersji elektronicznej poprzez przesłanie:

 • Wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie internetowej
 • Przesłanie mailem na adres serwis@tribo.com.pl wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie internetowej, w formie PDF -> FORMULARZ
 • Przesłanie zgłoszenia miałem, na adres serwis@tribo.com.pl. Brak informacji na temat reklamowanego wyrobu, takich jak: Nr faktury zakupu, data zakupu, numer seryjny, nr umowy, numer oferty, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, będzie skutkować wydłużeniem okresu rozpatrywania reklamacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

one-number-round

Warunki Gwarancji

Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani o wyróżniającej nas wysokiej jakości sprzedawanych przez nas produktów. Jakość tą możemy zachować dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii produkcji, najlepszych, dostępnych podzespołów i komponentów oraz wyjątkowemu personelowi. W oparciu o te przekonanie, na każdy sprzedany wyrób, udzielamy rocznej gwarancji bez awaryjnego i bezusterkowego funkcjonowania na warunkach zamieszczonych poniżej. Termin ten nie ma zastosowania, jeżeli szczególne postanowienia umowy, Specyfikacji Indywidualnych Warunków Zamówienia, oferty lub zaakceptowanych warunków handlowych stanowią inaczej. Udzielona przez nas gwarancja nie wyłącza również Państwa praw dochodzonych na podstawie rękojmi sprzedaży uregulowanej w Kodeksie Cywilnym oraz uprawnień konsumenta na postawie Ustawy….

two-number-round

Instrukcja Gwarancji

TRIBO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej udziela gwarancji na sprawne, bezawaryjne działanie eksploatacyjnego sprzętu medycznego zgodnie z instrukcją w okresie 12 miesięcy od daty zakupu (data wystawienia faktury), chyba że termin gwarancji został określony w inny sposób. Uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne są wykonywane przez TRIBO Sp. z o. o. Nowa Wieś Wielka na zasadach określonych poniżej. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja czy wymiana elementów eksploatacyjnych.

Pobierz

three-number-round

Firma TRIBO Sp. z o.o.

Gwarantuje, że podczas okresu gwarancji zakupiony sprzęt medyczny będzie działał bezawaryjnie, bezusterkowo. Zakupiony towar w okresie gwarancji zachowa wszelkie właściwości zapewniane przez producenta. Towar jest fabrycznie nowy, wyprodukowany na zlecenie klienta, w roku zamówienia. Towar jest wolny od wszelkich wad fizycznych czy prawnych.

four-number-round

Zobowiązanie producenta

W wypadku niedochowania właściwości zakupionego towaru, wymienionych w punkcie Gwarancja Producenta, Tribo Sp. z o.o. dokona wymiany wszelkie części wykazującej usterki wynikającej z wady materiałowej lub niewłaściwego montażu na takie same części, fabrycznie nowe nie wykazujące żadnych wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

five-number-round

Postępowanie gwarancyjne

W celu realizacji uprawnień przedstawionych w punkcie Zobowiązanie Producenta, klient zobowiązany jest poinformować producenta o zaistniałych usterkach drogą elektroniczną, na adres serwis@tribo.com.pl. Warunkiem powstania obowiązku przedstawionego w punkcie Zobowiązanie producenta, jest uznanie gwarancji. Producent uzna gwarancje jeżeli spełnione będą warunki przedstawione w punkcie Warunki uznania gwarancji. O uznaniu gwarancji producent poinformuję klienta, podając orientacyjny termin realizacji gwarancji.

Warunki uznania gwarancji

Warunkami uznania gwarancji przez producenta, tym samym realizacji obowiązków określonych w punkcie Zobowiązanie producenta, są:

 • Wyrób posiada oryginalne oznaczenie indentyfikacyjne wytwórcy.
 • Towar był eksploatowany zgodnie z opisanym zaleceniami w Instrukcji obsługi.
 • Wyrób był podawany przeglądom zgodnie z wymaganymi podanymi w Instrukcji obsługi.
 • Część wymagająca naprawy lub wymiany stanowi oryginalną część wyrobu lub oryginalną część zamienną, przy czym wymiana tej części była dokonana przez autoryzowanego serwisanta TRIBO.
 • Wyrób był utrzymany w czystości i chroniony przed działaniem chemikaliów, zgodnie z instrukcją pielęgnacji i konserwacji wyrobu.
 • W wyrobie nie wprowadzono żadnych nieuprawnionych zmian, nie był on nieprawidłowo użytkowany, nie zaniedbany, nie był wykorzystywany do innych celów poza tymi, do których jest przeznaczony, nie był eksploatowany przy większych obciążeniach niż zalecane lub dopuszczalne określone w Instrukcji użytkowania.

Producent wyłącza swoje obowiązki wobec klienta wynikające z udzielonej gwarancji w następujących okolicznościach:

 • Nie dochowano normalnych czynności obsługi i przeglądów okresowych określonych w Instrukcji obsługi.
 • Wymiana i regulacja wynika z normalnego zużycia lub starzenia podzespołu.
 • Uszkodzenia spowodowane były przez niewłaściwe użycie wyrobu lub użycie w sposób niezgodny z pierwotnie przewidzianym i przeznaczeniem.
 • Uszkodzenia powstały w wyniku działania siły wyższej, między innymi pożaru, zalania, wypadku.
 • Uszkodzenia powstały w wyniku transportu lub magazynowania.
 • Uszkodzenia powstały w wyniku niewłaściwej konserwacji lub regulacji dokonywanej przez Użytkownika.
 • Uszkodzenia powstały w wyniku zamontowania części lub akcesoriów nie stanowiących wyposażenia oryginalnego.

Zakres odpowiedzialności użytkownika

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe użytkowania i obsługę zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Użytkowania.
 • Użytkownik ponosi koszty normalnej obsługi i konserwacji wyrobu jak również koszt wymiany części podlegających normalnemu zużyciu.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za usterki i uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użycia lub zaniedbania wyrobu wraz z wszystkimi wynikającymi stąd kosztami.
 • Zakres odpowiedzialności Użytkownika obejmuje również koszty dojazdu i kontroli przeprowadzonej w wyniku zgłoszenie usterki lub reklamacji w razie jeżeli okaże się że przyczyna tego zgłoszenia nie jest objęta zakresem gwarancji.

Pozostałe uprawnienia klienta

Warunki niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień przysługujących konsumentom w związku z niezgodnością towaru z umową (rękojmia).

ZGŁOSZENIE SERWISOWE