1. Postanowienia ogólne

1.1. Ogólne Warunki Umów zwane dalej OWS określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży bądź dostawy towarów zwanej dalej Umowy, w których sprzedającym bądź dostawcą jest TRIBO Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej Aleja Pokoju 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000109633,  NIP: 554 24 75 328, zwanym dalej Tribo.

1.2. Tribo zawiera  Umowy z kontrahentami, prowadzącymi działalność gospodarczą, zwanymi dalej Kupujący. Tribo i Kupujący dalej będą łącznie zwani: Stronami. Przedmiot Umów zwany będzie dalej Towarem.

1.3. OWS stanowią integralną cześć wszystkich Umów, których sprzedawcą lub dostawcą jest Tribo , przy czym jeśli Strony wiąże odrębna, pisemna Umowa, pierwszeństwo przed OWS ma ta Umowa, a postanowienia OWS stosuje się jednie w zakresie nieuregulowanym tą Umową. Strony mogą odstąpić od postanowień zawartych w OWS w drodze postanowienia zawartego jedynie w pisemnej Umowy.

1.4. OWS nie stosuje się w stosunkach Tribo z konsumentami.

1.5. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z OWS przed podpisaniem Umowy o ile została zawarta w formie pisemnej lub przed złożeniem zamówienia. OWS przedkładane są Kupującemu jako załącznik do Umowy oraz  są dostępne pod adresem strony internetowej: www.tribo.com.pl

1.6. OWS stosuje się również do Umów zawartych w innej formie niż pisemna.

1.7. Tribo może uwarunkować zawarcie Umowy od pisemnej akceptacji OWS przez Kupującego.

1.8. Gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych a w szczególności gdy łączy je ramowa umowa współpracy, jednokrotne zaakceptowanie OWS przez Kupującego ma skutek do wszystkich później zawartych Umów aż do czasu pisemnego porozumienia wykluczającego stosowanie OWS miedzy Stronami.

2. Ceny i materiały reklamowe

2.1. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Tribo mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wzorce i próbki pochodzące od Tribo mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych, a tym samym nie mogą być podstawą żadnych roszczeń.

2.2. Ceny określone w cennikach Tribo są wiążące wyłącznie do czasu wydania nowego cennika. Ceny podane w cennikach są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT.

3. Zawarcie Umowy

3.1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem punktów poniższych, gdy Kupujący złoży zamówienie, a Tribo potwierdzi realizację tego zamówienia pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.2. Kupujący ma 2 dni na odwołanie zamówienia. Po tym czasie zamówienie poczytuje się za ofertę zawarcia Umowy. Chyba że zapisy w ofercie Tribo stanowią inaczej.

3.3. Przyjmuje się, że zamówienie jest ważne o ile:

3.3.1.  zawiera co najmniej: nazwę Kupującego (imię i nazwisko dla osób fizycznych), adres do korespondencji Kupującego, NIP Kupującego, REGON Kupującego, nr KRS Kupującego (jeśli występuje), ilość oraz rodzaj Towaru, warunki płatności, warunki dostawy, w tym termin i miejsce oraz zostało zaakceptowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego.  Domniemywa się, że osoba składająca zamówienie w imieniu Kupującego jest uprawniona do jego reprezentacji lub uprawniona do zawierania tego rodzaju Umów,

3.3.2. zostało złożone na piśmie,

3.3.3. zostało opatrzone podpisami osób uprawnianych do reprezentacji Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.5. Tribo może również potwierdzić zamówienie jedynie w części lub z zastrzeżeniem zmian warunków zamówienia. W takiej sytuacji Umowa zostaje zawarta w zakresie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia i z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Tribo w tym potwierdzeniu.

3.6. Jeśli Tribo potwierdzi, choćby w części lub z zastrzeżeniem zmian warunków tego zamówienia, realizację zamówienia niespełniającego warunków określonych w pkt. 3.3., to przyjmuje się, że zamówienie było ważne.

4. Warunki płatności

4.1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie wskazanym w pisemnej Umowie lub na fakturze VAT, a w przypadku nieokreślenia terminu zapłaty w powyższy sposób, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

4.2. Tribo wystawi Kupującemu fakturę VAT w dacie odbioru Towaru lub w dowolnym innym, wybranym przez Tribo, terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

4.3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Tribo wskazany każdorazowo w fakturze VAT.

4.4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania na właściwym rachunku bankowym Tribo zapłaty całości ceny Towarów.

4.5. W razie opóźnienia w zapłacie, Tribo przysługują od Kupującego odsetki ustawowe.

4.6. Uprawnienie wskazane w pkt. 4.5. powyżej nie pozbawia Tribo możliwości żądania od Kupującego odszkodowania przewyższającego kwotę odsetek maksymalnych.

4.7. W razie opóźnienia w zapłacie, Tribo może wg. własnego wyboru zaliczyć kwoty zapłacone przez Kupującego wpierw na należności odsetkowe bądź na należność główną. Strony wyłączają uprawnienie Kupującego wskazane w art. 451 §1. pkt 1. kodeksu cywilnego.

4.8. W razie opóźnienia w zapłacie należności choćby z jednej faktury VAT, Tribo uprawnione jest do wstrzymania realizacji Umów lub części Umów jeszcze nie wykonanych do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny Towarów wraz z odsetkami.

4.9. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę Tribo.

4.10. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji lub podniesienie jakichkolwiek zastrzeżeń do Umowy lub OWS nie uprawnia go do wstrzymania płatności.

5. Zabezpieczenia wykonania Umowy

5.1. Tribo może uzależnić zawarcie Umowy od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane Towary bądź od uprzedniej zapłaty całości kwoty tytułem ceny Towarów.

5.2. Gdy pomiędzy zawarciem Umowy a wydaniem towaru Tribo poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za zamówiony Towar, Tribo może uzależnić

wydanie towaru od zapłacenia części lub całości ceny za zamówiony Towar jeszcze przed ustalonym terminem płatności, a nawet przed wydaniem Towaru.

5.3. Kupujący staje się właścicielem Towaru dopiero w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar zgodnie z OWS i Umową. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Tribo. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty za zamówiony Towar w terminie, wówczas Tribo, niezależnie od innych uprawnień określonych OWS lub Umową, ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu Towarów, za które nie uiszczono zapłaty.

5.4. Tribo może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego na zasadach określonych w pisemnej Umowie bądź w odrębnym pisemnym porozumieniu. Na podstawie uzasadnionego wniosku Kupującego Tribo określi wysokość kredytu kupieckiego oraz formę zabezpieczenia tego kredytu. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego Tribo ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową.

6. Warunki dostawy

6.1. Towary zmówione przez Kupującego na podstawie Umowy mogą być odebrane jedynie przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną do ich obioru zwanym dalej Odbierającym. Upoważnienie do odbioru Towarów jest wobec Tribo tak długo ważne dopóki nie zostanie skuteczne cofnięte przez Kupującego w formie pisemnej. Jeśli klika osób posiada upoważnienie do odbioru Towarów Tribo może wg własnego wyboru wydać Towar jednej z nich.

6.2. Termin dostawy jest wiążący dla Tribo tylko o ile został potwierdzony w formie pisemnej. W innej sytuacji Tribo dołoży wszelkich starań by wydać lub doręczyć Towar z zachowaniem wszelkich uzasadnionych interesów Kupującego.

6.3. Kupujący jest obowiązany odebrać towar w miejscu i terminie (data, godzina) ustalonym Umową. Jeśli nie może tego uczynić powinien powiadomić o tym fakcie Tribo niezwłocznie, ale nie później niż w dniu poprzedzającym uzgodniony w Umowie termin odbioru Towaru.

6.4. W sytuacji gdy Kupujący nie odebrał Towaru w terminie, Towar ten jest przechowywany na koszt i ryzyko Kupującego przez Tribo. Pozostałe uprawnienia Tribo w tym zakresie określone są w pkt. 9. OWS.

6.5. Z chwilą wydania Towaru przez Tribo przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli jednak Kupujący nie odebrał Towaru w terminie, korzyści i ciężary związane z Towarem przechodzą na Kupującego w pierwotnie uzgodnionym terminie, w którym Towar miał być odebrany przez Kupującego. Postanowienie   zawarte w zdaniu poprzednim pozostaje bez uszczerbku dla pkt. 6.4.

6.6. Strony ustalają że Towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem chyba, że Strony w Umowie postanowiły inaczej.

6.7. Kupujący powinien podstawić pojazd w miejscu oraz terminie (data, godzina) ustalonym w Umowie, a gdy tego nie uczyni może to spowodować konieczność postoju, którego koszt pokrywa Kupujący.

6.8. Gdy, zgodnie z Umową, to Tribo zapewnia transport zamówionego Towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący na własny koszt i ryzyko. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Odbierający podpisze stosowne dokumenty odbiorcze tj. w szczególności dokument WZ i list przewozowe, co jest warunkiem wydania Towaru. Odbierający jest nadto zobowiązany sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania Towaru i odebrać komplet związanych z transportem dokumentów.

6.9. Odbierający zobowiązany jest starannie sprawdzić kompletność Towaru i jego zgodność z Umową

bezpośrednio przy odbiorze oraz ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia Towaru. Ponadto, gdy zgodnie z Umową to Tribo zapewnia transport zamówionego Towaru, Odbierający powinien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. W przeciwnym razie Kupujący utraci roszczenia względem Tribo.

6.10. Gdy, zgodnie z Umową, to Tribo zapewnia transport zamówionego Towaru, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia środka transportu lub Towaru. W takiej sytuacji przewoźnik może żądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne uszkodzenie Towaru lub za szkody przewoźnika. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia powyższego oświadczenia uważa się, że Towar dotarł na wskazane miejsce w umówionym terminie.

6.11. Gdy, zgodnie z Umową, to Tribo zapewnia transport zamówionego Towaru, Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku pojazdu z Towarem niezwłocznie, ale w czasie nie dłuższym niż 2 godzin od przyjazdu Towaru na miejsce wskazane w Umowie. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym powyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący może wskazywać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku Towaru, w takiej sytuacji dodatkowe koszty transportu i koszt rozładunku Towaru w dodatkowym miejscu ponosi Kupujący.

6.12. Do ceny Towaru Tribo może doliczyć koszt opakowania Towaru, chyba że w Umowa stanowi inaczej.

7. Warunki reklamacji i rękojmia

7.1. Tribo ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w OWS, wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7.2. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie po odbiorze Towarów do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w Umowie lub na fakturze VAT oraz co do ich stanu jakościowego. O ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela Tribo lub przewoźnika, w przeciwnym razie Kupujący traci uprawnienia z rękojmi.

7.3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Towarów, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o nich Tribo w formie pisemnej, dokładnie opisując wady, nie później jednakże niż w dniu następnym po dniu wydania Towaru jeśli chodzi o wady ilościowe oraz w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia i nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wydania Towaru jeśli chodzi o wady jakościowe Towaru. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do Tribo  pocztą elektroniczną na adres: serwis@tribo.com.pl i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu. Zaniechanie zgłoszenia reklamacji w którykolwiek ze sposobów opisanych w zdaniu poprzednim w powyższych terminach powoduje utratę prawa Kupującego do reklamacji.

7.4. Jeśli wada dotyczy szkody w transporcie Odbierający powinien poczynić o tym adnotację na liście

przewozowym, którego kopię należy załączyć do reklamacji. Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę realizował.

7.5. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest przechowywać reklamowany Towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

7.6. W przypadku zgłoszenia reklamacji zgodnie z powyższą procedurą, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane Towary do zbadania przez przedstawiciela Tribo celem ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane Towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w ich dokumentacji. Tribo może zaniechać zbadania reklamowanych Towarów gdy uzna to za nieprzydatne do rozpatrzenia reklamacji.

7.7. Po ewentualnym zbadaniu przez przedstawiciela Tribo reklamowanego Towaru sporządzony zostanie

protokół reklamacyjny, w którym Tribo zamieści swoje uwagi, a w szczególności czy uznaje zgłoszoną

reklamację, a jeśli tak to jakim zakresie. W miarę możliwości Kupujący powinien również podpisać protokół reklamacyjny, umieszczając swoje ewentualne uwagi co do zasadności rozstrzygnięcia reklamacji.

7.8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Tribo może wedle swego wyboru:

7.8.1. obniżyć cenę Towaru stosownie do wartości stwierdzonej wady,

7.8.2. dokonać wymiany Towaru wadliwego na towar wolny od wad,

7.8.3. przyznać Kupującemu stosowne odszkodowanie, w miarę możliwości ustalone z Kupującym.

7.9. W razie uznania reklamacji, o którym mowa w pkt. 7.8.2. powyżej, Tribo jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości Tribo oraz potrzeb Kupującego.

7.10. Zakończenie procedury reklamacyjnej zgodnie z pkt. 7.8. powyżej pozbawia Kupującego prawa dochodzenia dalszych roszczeń wobec Tribo.

7.11. Tribo ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności wobec Tribo.

7.12. Z zastrzeżeniem pkt. 7.13. poniżej, Kupujący nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Tribo podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.

7.13. Kupujący jest zobowiązany do podjęcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ryzyko i ewentualne szkody związane z wykorzystaniem wadliwego towaru. W przypadku niepodjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która choć potencjalnie mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone czynności, Tribo nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda nie została zmniejszona wskutek niepodjęcia czynności przez Kupującego.

7.14. Tribo nie odpowiada za wady Towaru i szkody powstałe w czasie rozładunku Towaru bądź spowodowane rozładunkiem Towaru przez Kupującego lub inną stronę np. firmę spedycyjną.

7.15. Tribo nie odpowiada za wady Towaru lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego lub innych osób zaleceń Tribo odnośnie użytkowania, przechowywania lub zastosowania Towarów oraz za błędy wykonawcze i projektowe tych osób. W szczególności Tribo nie odpowiada gdy:

7.15.1. Kupujący lub inna osoba użyli Towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Kupujący został poinformowany przez Tribo lub które są powszechnie znane lub które Kupującemu powinny być znane,

7.15.2. Kupujący lub inna osoba, bez uprzedniej pisemnej zgody Tribo, dokonali zmian w Towarze.

7.16. Tribo nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego lub innej osoby, jeżeli Kupujący udzieli innej osobie dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

7.17. Rękojmia jest udzielana Kupującemu pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego wszystkich warunków określonych w pkt. 7.2. – 7.13. niniejszych OWS

7.18. Tribo, niezależnie od uprawnień dotyczących rękojmi, może udzielić Kupującemu gwarancji na zasadach określonych w pisemnej Umowie lub odrębnym pisemnym porozumieniu. Forma pisemna gwarancji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

8. Ogólne warunki użytkowania Towarów

8.1. Dokumentacja techniczna i instrukcje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego Zastosowania oraz mycia i konserwacji Towarów Tribo są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy technicznej i doświadczenia Tribo oraz odnoszą się wyłącznie do Towarów przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Tribo.

8.2. Kupujący i inne osoby są obowiązane do używania Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez Tribo.

8.3. W przypadku zmiany warunków użytkowania, które mogą wpłynąć na faktyczne warunki użytkowania Towarów zawsze należy zasięgnąć porady pomocy technicznej Tribo jeszcze przed rozpoczęciem stosowania Towarów.

8.4. Kupujący i inne osoby są obowiązane przestrzegać wymagań i wytycznych zawartych w aktualnej dokumentacji technicznej i instrukcjach Towarów.

8.5. Nieprzestrzeganie przez Kupującego lub inne osoby postanowień pkt. 8.1-8.4. powoduje utratę uprawnień z rękojmi oraz wyłącza odpowiedzialność Tribo za wady Towaru i szkodę spowodowaną przez Towar, w najszerszym zakresie dopuszczalnym na gruncie obowiązujących przepisów.

9. Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia

9.1. Jeśli Towar nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Tribo po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, 14 dniowego terminu do odbioru Towaru, może od Umowy odstąpić w części lub w całości. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Tribo określonym w pkt. 6.4. OWS oraz w pkt. 9.3. i 9.4. poniżej.

9.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa pkt. 9.1., może zostać wykonane przez Tribo w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu do odbioru Towaru, o którym mowa w zdaniu pierwszym pkt. 9.1.

9.3. W przypadku odstąpienia przez Tribo od Umowy z przyczyn określonych w pkt. 9.1. powyżej, Kupujący zapłaci Tribo karę umowną w wysokość 70% wartości Towarów, co do których Tribo odstąpiła od Umowy, chyba że Towary były przygotowane na specjalne zamówienie Kupującego lub określone w Umowie zwanych dalej: OEM, wtedy Kupujący zapłaci Tribo karę umowną w wysokości 100% wartości Towarów. Tribo uprawniona jest przy tym do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9.4. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego Tribo przysługuje, niezależnie od innych uprawnień określonych w OWS lub w Umowie, prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości nieodebranego Towaru za każdy dzień opóźnienia. Tribo uprawniony jest przy tym do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9.5. Tribo odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przez Tribo z winy umyślnej.

9.6. Odpowiedzialność Tribo wobec Kupującego i innych osób, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów.

9.7. Tribo nie odpowiada za użycie lub wykorzystanie Towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich w zakresie praw własności intelektualnej.

10. Zachowanie poufności

10.1. W związku z powierzeniem przez Tribo informacji poufnych, Kupujący zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy, jak też po jego zakończeniu, do zachowania ich w poufności oraz zapewnienia im ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, w jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach. Jako informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje udostępnione Kupującemu przez Tribo, a także wszelkie informacje pozyskane przez Kupującego w toku wykonywania Umowy, w szczególności:

10.1.1. treść Umowy,

10.1.2. treść negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy,

10.1.3. informacje ekonomiczne, finansowe, techniczne i handlowe dotyczące działalności Tribo,

10.1.4. informacje dotyczące know-how Tribo,

10.1.5. informacje zawarte w dokumentacji i instrukcji Towarów,

10.1.6. informacje techniczne i konstrukcyjne Towarów,

10.2. Kupujący w szczególności:

10.2.1. nie ujawni żadnych informacji poufnych osobom trzecim, poza osobami upoważnionymi do otrzymania takich informacji przez Tribo,

10.2.2. nie będzie tworzyć żadnych kopii informacji poufnych, otrzymanych od Tribo, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla wykonania Umowy,

10.2.3. nie będzie wykorzystywać otrzymanych informacji poufnych dla celów innych niż służących współpracy pomiędzy Stronami,

10.2.4. w przypadku zaprzestania współpracy z Tribo, niezwłocznie zwróci wszystkie dokumenty i informacje zawierające informacje poufne, nie pozostawiając sobie ani osobom trzecim żadnych ich kopii, chyba że prawidłowe korzystanie z Towarów wymaga zatrzymania przez Kupującego niektórych dokumentów lub informacji.

10.3. Kupujący może ujawnić informacje poufne tylko po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia  Tribo lub jeżeli wynika to z żądania sądu lub innego uprawnionego organu, pod warunkiem, że ujawnienie takie jest obowiązkowe i że umożliwiono Tribo uzasadnioną kontrolę ujawnianej informacji przed dokonaniem ujawnienia oraz zapewniono możliwość zgłoszenia zastrzeżenia co do faktu ujawnienia.

10.4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w pkt. 10.1. – 10.3. powyżej Kupujący zapłaci Tribo karę umowną w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) za każde naruszenie, przy czym Tribo jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

11. Dane osobowe

11.1. Kupujący oświadcza i zapewnia, że uzyskał lub uzyska zgodę na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich osób, których dane przekazał, przekaże lub w jakikolwiek sposób udostępnił lub udostępni Tribo do przetwarzania w celu realizacji Umowy.

11.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Tribo w najszerszym dopuszczalnym zakresie wskazanym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883). Kupujący jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a dane te podaje na zasadzie dobrowolności. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się, jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną.

11.3. W przypadku zgłoszenia Tribo przez osoby, o których mowa w pkt. 11.1. powyżej, roszczeń z tytułu nieuprawnionego przetwarzania ich danych osobowych, Kupujący zwolni Tribo od odpowiedzialności powstałej w związku z przetwarzaniem wyżej wymienionych danych, w tym w szczególności pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w razie zgłoszenia roszczeń wyżej wymienionych osób w związku z przetwarzaniem tych danych. Ponadto, w razie wystąpienia przez wyżej wymienione osoby na drogę sądową z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Tribo z tytułu nieuprawnionego przetwarzania ich danych osobowych, Kupujący wstąpi do postępowania w miejsce Tribo lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Postanowienia OWS mają zastosowanie do wszelkich Umów z zastrzeżeniem brzmienia pkt. 1.4. OWS. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWS po złożeniu podpisu pod Umową lub pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod OWS.

12.3. Kupujący zobowiązuje się informować Tribo o każdej zmianie adresu, nie później jednak niż w dniu takiej zmiany. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Kupującego wskazany w zamówieniu lub w Umowie, jako adres do korespondencji  lub inny oficjalnie zgłoszony adres,  niepodjęte przez Kupującego w terminie lub którego odbioru Kupujący odmówił, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Kupujący był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym Kupujący odmówił odbioru pisma. W razie konieczności, Tribo będzie mogła doręczyć korespondencję w inny sposób. Powyższe stosuje się odpowiednio do korespondencji elektronicznej.

12.4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWS będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne w całości bądź części, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego w OWS.

12.5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Tribo nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Tribo zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, działaniami wojennymi lub stanami nadzwyczajnymi itp.

12.6. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretacją lub wykonywaniem postanowień Umowy lub OWS Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla adresu Tribo wskazanego w pkt. 1.1. Postanowienia niniejszego punktu nie będą rozumiane jako zapis na sąd polubowny.

12.7. OWS i Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową lub OWS zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Nowa Wieś Wielka 09.09.2023 roku.