Tribo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej szafy do przechowywania leków” nr POIR.03.02.01-04-0015/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz potencjału technologicznego Spółki TRIBO poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej szafy do przechowywania leków. Opracowane w toku prac badawczo-rozwojowych innowacyjne rozwiązanie pozwoli na wprowadzenie do oferty produktowej Wnioskodawcy szafy do przechowywania leków, w której zastosowano kompleksowe rozwiązania przeznaczone do prawidłowego przechowywania leków przede wszystkim w placówkach służby zdrowia.

Projekt polega na wdrożeniu nowego produktu w postaci szafy do przechowywania leków, który został opracowany w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych samodzielnie przez Wnioskodawcę, jak i podmioty zewnętrzne. Innowacyjność rozwiązania oparta jest o szereg cech i funkcjonalności niespotykanych dotąd w tego typu produktach, co zagwarantuje przechowywanie leków w odpowiednich warunkach środowiskowych, fizycznie zabezpieczy dostęp do leków i wymusi prawidłową praktykę przechowywania leków w placówkach ochrony zdrowia.

Produkt charakteryzował się będzie m.in.:

- kompleksowością rozwiązania poprzez rejestrowanie łącznie 6 parametrów (wilgotność, temperatura, promienie UV, natężenie światła, nadciśnienie, czas otwarcia drzwi);

- skróconym czasem dostępu do leku, dzięki zastosowaniu szuflad z systemem głębokiego składowania;

- zwiększeniem przestrzeni użytkowej szafy;

- zmniejszeniem ilości bakterii wewnątrz komory szafy, a co za tym idzie - ryzyka kontaminacji;

- zmniejszeniem ilości bakterii na powłokach szafy, dzięki zastosowaniu powłoki z farby antybakteryjnej – z jonami srebra;

- zwiększeniem nadciśnienia w miejscu przechowywania leków;

- zmniejszeniem ilości światła przenikającego do komory dzięki zastosowaniu szyby refleksyjnej.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 591 610.00 PLN

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 2 107 000.00 PLN

Dofinansowanie Projektu wynosi: 948 150.00 PLN

Tribo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dofinansowanie projektu pn.

 

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Tribo Spółki z o.o.”

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

nr POIR.03.04.00-04-0286/20-00

 

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez co najmniej trzy miesiące w trakcie trwania epidemii COVID-19. Efektem dofinansowania jest nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wartość bezzwrotnego wsparcia finansującego kapitał obrotowy w związku z wystąpieniem COVID-19 wyniosła 210.660,54 PLN. Projekt jest finansowany ze środków europejskich funduszy wspólnotowych.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 210.660,54 PLN

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 210.660,54 PLN

Dofinansowanie EFRR wynosi: 210.660,54 PLN